Av. Can ERÖKSÜZ

c_eroksuz@hotmail.com
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

HAKSIZ REKABET

Haksız rekabet, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 54   ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Aldatıcı davranışlarla dürüstlük kuralına aykırı şekilde ekonomik rekabetin kötüye kullanılması halleri haksız rekabet suçunu oluşturur. Bir işletmenin piyasadaki itibarını etkileyen, müşterileri ile ilişkilerini bozan, yanlış ve kasıtlı davranışlar haksız fiillerdir. Ayrıca, bir firmanın kendi tanıtımını yaparken, hatalı,yanlış,aldatıcı davranışlarda bulunması, gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalarda bulunması da haksız rekabet kapsamında değerlendirilir. Fikri mülkiyet açısından ise : Başka firmaların marka ve faydalı modellerinin ve ürünlerinin  taklit edilmesi haksız rekabet davalarına konu olur. Haksız rekabet halleri yasanın 55. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre ;

a)Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranış ve Uygulamalar:

1 Başkasının işletmesini, iş ürünlerini veya faaliyetlerini yanlış veya yanıltıcı olacak şekilde kötülemek,
2 Kendi işletmesi, iş ürünleri veya faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak,
3 Paye, diploma veya ödül aldığı zannını uyandırmaya çalışmak veya yanıltıcı meslek adları ve sembolleri kullanmak,
4 Başkasının iş ürünleri veya faaliyetleri ile karıştırılmaya yol açmak,
5 Kendisini, iş ürünlerini, fiyatlarını gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak,
6 Tedarik fiyatının altında ürün satarak müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak;
7 Müşteriyi ek edimler sunarak ürünün gerçek değeri hakkında yanıltmak,
8 Müşterinin karar verme özgürlüğünü saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,
9 İş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,
10 Taksitle satım veya benzeri hukuki işlemlere ilişkin ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek ve fiyat veya maliyet bilgilerini açıkça vermemek,
11 Tüketici kredilerine ilişkin ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,
12 Taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşmelerinin konusu, fiyatı, ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin belli haklarına dair eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak.

b)Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yönelten Davranış ve Uygulamalar:

1 Müşterilerle sözleşme yapabilmek için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,
2 Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine haksız yararlar teklif ederek kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak,
3 İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,
4 Sözleşme yapabilmek için, taksitle satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış kişiyi, bu sözleşmeden caymaya veya sözleşmeyi feshetmeye yöneltmek.

c)Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma Halleri:

1 Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak,
2 Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak,
3 Başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralarak yararlanmak.

d)Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek

e)İş Şartlarına Uymamak

f)Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak

1 Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan veya
2 Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullanmak.

Haksız rekabetin varlığı halinde şu davalar açılabilir:

(1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,

b) Haksız rekabetin men’ini,

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,

d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini,

e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini,

isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir.

(2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler.

(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler.

(4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, haksız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur.

Bu davalar,fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ve her halde 3 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir.

Haksız rekabet fiilleri basın yayın ve bilişim yoluyla da işlenebilir.

Açacağı davada haklı çıkan davacı , kararın basın yayın yoluyla yayınlanmasını da talep edebilir.

Yasanın 62. Maddesinde ise cezayı gerektiren fiiller açıklanmıştır.

55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,

fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

AV. Can ERÖKSÜZ


 Okunma Sayısı : 1148

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 985491

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.