Av. Can ERÖKSÜZ

c_eroksuz@hotmail.com
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA-TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Borçlunun, alacaklılardan gelebilecek hacizlere engel olmak kastıyla malvarlığını eksiltmesi, tasarrufun iptali davalarının konusudur. Tasarrufun iptali davaları İcra ve İflas Kanununun  277. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınır ve taşınmaz mallar için tasarrufun iptali davası açılabilir. Ancak, uygulamada genellikle taşınmaz ve araç satışlarının iptali için  bu dava açılmaktadır. Tasarrufun iptali davası için; Dava tarihinde kesinleşmiş bir icra takibi bulunmalıdır, mal kaçırma işlemi (tasarruf işlemi) icra takibine konu borcun doğumundan sonra yapılmalıdır, borçlu hakkında aciz vesikası bulunmalıdır. Bu davalarda davalı, mal kaçırma işlemini yapanlardır. Dava, davalıların adresinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Bu davalarda mahkeme harçları, davaya konu icra takibindeki alacak miktarı ile iptali istenen tasarruf işleminin miktarından hangisi az ise ona göre belirlenir. İptale konu tasarruf işlemleri İcra ve İflas Kanununun 278, 279 ve 280. Maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre, ivazsız (karşılıksız) tasarruflar, acz halinde yapılan tasarruflar ve zarar verme kastı ile yapılan tasarruflar iptale konu olabilecektir. Borçlu hakkında aciz vesikası verildiği tarihten geriye doğru son 2 yıl içinde yapılan ivazsız tasarruflar bağış hükmünde kabul edilir ve iptali gerekir. Aşırı değerli hediyeler, yakın akrabaya verilen ya da devredilen mallar, aşırı düşük bedelle gösterilen devirler, 3.şahıslar lehine tesis edilen sınırlı ayni haklar bu kapsamda değerlendirilir. Tasarruf tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin geçmesiyle bu dava hakkı düşer. Zorunluluk olmadığı halde bir borç için rehin verilmesi, taşınır ve taşınmaz malların bir borç karşılığı devri, vadesi gelmemiş borçlar için yapılan ödemeler, tapu kaydına konulan şerhler 279. Madde kapsamında tasarrufun iptali davalarına konu olurlar. Alacaklıya zarar verme kastı ile yapılan tasarruflar ise 280. Madde ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre dava açılabilmesi için; Ödeme kabiliyetini kaybeden borçlunun mevcudunu eksiltmesi ve 3. Kişinin bunu biliyor olması (3. Dereceye kadar kan ya da sıhri hısımlar bunu biliyor kabul edilir. Bir ticari işletmenin önemli bir bölümünün ve ya tamamının devri halinde ya da ticari işletmenin işgali halinde de bu madde kapsamında dava açılabilir.), tasarrufun alacaklılara zarar verme kastı taşıması, devir işleminin en az 3 ay önceden alacaklılara bildirilmemiş ya da ticaret sicil gazetesinde yayınlanmamış olması gerekir.

Uygulamada ekseriyetle bedel düşüklüğüne dayanan tasarrufun iptali davaları açılmaktadır. Borçlu, muvazaalı olarak tapuda malın gerçek değerinin çok altında bir bedelle taşınmazı ya da aracı 3. Kişiye satmışsa, bu satış bağış hükmünde kabul edileceğinden, alacaklı açacağı tasarrufun iptali davasını kazanabilecektir.

İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiş olan bu hükümler sayesinde alacaklılar, kötü niyetli borçlulara karşı tamamen savunmasız değildir. İcra ve İflas Kanununda yapılan son değişikliklerden sonra haciz alanı kısıtlanan alacaklının elinde borçluya karşı kullanabileceği en azından bu silah muhafaza edilmiştir. Zira İcra mevzuatının değişmesinin yanında yine alacaklılar aleyhinde çek yasası da değiştirilmişti. Bu değişiklik ile çek cezaları (hapis) tamamen kaldırılmıştı. Alacaklılar, borçlularının mal kaçırdığından şüphelendiği ya da tamamen emin olduğu durumlarda mutlaka bu durumu avukatıyla paylaşmalı ve tasarrufun iptali davasını denemelidirler. 

Av.Can ERÖKSÜZ


 Okunma Sayısı : 2719

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 24156

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.